Utgåvor

REGIONALA DANSCENTERNÄTVERKET

Regionala danscenternätverket är en nationell expert inom dans och en stark aktör som utvecklar fältets strukturer och danskonstens uttryck och kvalitet. Nätverket bildas av sju regionala danscenter, med sammanlagt 12 stödsamfund vilka har totalt ca. 600 medlemmar. Regionala danscenterverksamheten startades i 2004.

Det regionala danscenternätverket är den största och mest omfattande arbetsgivaren inom dansens freelancer-fält och en framstående initiativtagare av internationella projekt för branschen. Nätverket är en föregångare inom och utvecklare av publikarbete, olika tillämpningar av danskonsten, samhällelig dans och välmående genom konst och kultur.

Regionala danscenternätverket har som målsättning att:

  • Att jämlikt främja danskonstens tillgänglighet och skapa bättre tillgång till danskonst, oberoende av boplats eller ekonomisk ställning
  • Att skapa flera och mångsidigare arbetstillfällen för freelancer-fältets danskonstnärer inom sina egen bransch
  • Öka samarbete och stärka kompetens regionalt, nationellt och internationellt

Karta

FÖRDELNINGEN AV REGIONALA

DANSCENTERVERKSAMHETEN 2019

INTERNATIONELLT:

Amsterdam och Utrecht, Nederländerna; Kortrjik, Belgien; Reykjavik, Island; Brighton, Storbritannien; Wien och Linz, Österrike; Hongkong, Kina; Bergen, Norge; Marseille, Frankrike; Stockholm och Trånas, Sverige; Wittenberg och Hamburg, Tyskland; Ballerup, Danmark; Prag, Tjeckien; Eger, Ungern; Tallinn, Estland

SIFFROR

REGIONALA DANSCENTERVERKSAMHETEN

2019 I SIFFROR

Du kan se statistiken som en PDF-fil från länken nedan.

Strategin

STRATEGIN FÖR

REGIONALA DANSCENTERNÄTVERKET

Regionala danscenternätverket är en samarbetsplattform, med målsättningen att utveckla regio- nala danscentrens verksamhet. Nätverket är den största och mest omfattande arbetsgivaren inom dansens fria fält. Nätverket tryggar danskonstens tillgänglighet och tillgång till danskonst nationellt. Ett ledande och mångsidigt nätverk av sakkunniga inom dans, vilket aktivt utövar inflytande kulturpolitiskt.

Du kan se hela strategin som en PDF-fil från länken nedan.

REGIONALA DANSCENTERNÄTVERKET

REGIONALA DANSCENTRET I ÖSTRA FINLAND

Regionala danscenter i Östra Finland (ITAK) är verksam i Norra Savolax, Södra Savolax och Norra Karelen. ITAKs målsättning är att både ideellt och ekonomiskt stöda den professionella danskonstens synlighet och utveckling i Östra Finland och främja danskonstens tillgänglighet och tillgång till danskonst i regionen. I tillägg är målsättningen att skapa flera och bättre arbetstillfällen för professionella danskonstnärer och skapa nya nätverk för dansaktörer och representanter för andra konstfält och -områden. ITAK producerar årligen två nutidsdansfestivaler Paikallisliike (Kuopio) och Yksin Sateessa? (Joensuu). ITAK förvaltar Sotku-teatern i Kuopio.

www.itak.fi

REGIONALA DANSCENTRET I MELLERSTA FINLAND

Regionala danscentret i Mellersta Finland (KSTK) upprätthåller och utvecklar nationell danscenterverksamhet i Mellersta Finlands landskap. Kärnan i verksamheten är att stöda och skapa flera arbetstillfällen för professionella danskonstnärer i regionen, och att öka medvetenheten om danskonstens mångfald. Regionala danscentret i Mellersta Finlands verksamhet är baserad på en nätverkslik struktur vilken upprätthålls genom en konstant dialog med professionella danskonstnärer, intressentgrupper, publiken och den omgivande verkligheten. Årligen producerar KSTK Tanssin Aika-festivalen och utvecklar olika föreställningskoncept tillsammans med konstnärer.

www.tanssinkeskus.fi

REGIONALA DANSCENTRET I VÄSTRA FINLAND

Regionala danscentret i Västra Finland (LTA) är verksam i landskapen Egentliga Finland och Satakunta. Verksamheten koordineras från Åbo, var danscentret har ett kontor och en studio. LTA främjar mångsidiga arbetstillfällen för freelancer danskonstnärer, utvecklar fältets kunnande och kompetens och ökar tillgänglighet av och tillgång till danskonst- och kulturtjänster och välmående genom konst och kultur. Ett omfattande och heterogent professionellt fält som arbetar utgående från olika stilar, gränsöverskridande och tvärkonstnärligt är typiskt för LTAs verksamhetsområde.

www.l-tanssi.fi

REGIONALA DANSCENTRET I ÖSTERBOTTEN

Regionala danscentret i Österbotten är verksam i landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten. Den tvåspråkiga verksamheten koordineras från Vasa.
Kärnan i verksamheten är att stöda professionella danskonstnärer och skapa flera arbetstillfällen för dem, med målsättningen att göra danskonsten mera tillgänglig och skapa bättre tillgång till danskonst. Regionala danscentret i Österbottens verksamhet grundar sig på samarbete med regionala dansaktörer och på ett starkt och enat regionalt fält.

www.pohjanmaantanssi.fi

REGIONALA DANSCENTRET I NORRA FINLAND

Regionala danscentret i Norra Finland utgörs av aktörerna JoJo – Uleåborgs center för dans, Dansteatern Rimpparemmi (Rovaniemi), Routa Company (Kajana) och föreningen Pyhäsalmen Tanssi ry. Regionala danscentrets verksamhetsområde är stort och sprider sig ända från norra Lappland till landskapen Norra Österbotten och Kajanaland. Regionala danscentrets målsättning är att främja en jämlik tillgång till konst- och kulturtjänster och skapa bättre förutsättningar för danskonstnärers sysselsättning. Regionala danscentret i Norra Finlands aktörer producerar årligen två festivaler, OuDance-festivalen i Uleåborg och Täydenkuun tanssit – festivalen i Pyhäsalmi.

 

Regionala danscentret i Norra Finland :
Jojo – Oulun Tanssin Keskus
Pyhäsalmen Tanssi ry.
Routa-ryhmä
Tanssiteatteri Rimpparemmi

PiRKANMAA DANSCENTRET

Pirkanmaa Danscentret (PTK) grundades 2004 för att bedriva dans regional centrum verksamhet i Birkaland och nationellt. Sedan starten har PTK varit före sin tid. Föreningen sysselsätter mer än 100 konstnärer årligen, samarbetar med mer än 100 partners och når över 12 000 deltagare genom sin verksamhet.

www.pirkanmaantanssinkeskus.fi

ZODIAK / REGIONALA DANSCENTRET HELSINGFORS

Zodiak är ett experimentelt center för nutidsdans, en pionjär med fokus på konstnärer, samhället och publikarbete. Zodiak är en central producent av och scen för nutidskoreografi och nutidsföreställningar i Finland. Zodiak stöder och utvecklar freelancer-fältets arbetsförutsättningar och nutidsdansens synlighet, tillgänglighet och internationella kontakter.
Det visionära publikarbetet förverkligas genom konstnärliga metoder. Zodiaks lokaler finns i Kabelfabriken i Helsingfors.

www.zodiak.fi

Facebook